برچسب: شانه، شانه افتاده، شنا، ساختاربدنی، گردن،

شانه ی افتاده

علل شانه های افتاده: ضعف عضلات، حالت نادرست ساختار بدنی، استفاده ی نادرست از کوله پشتی، ضعیف بودن چشم و تمایل
بدن به سمت جلو، حمل اشیای سنگین