برچسب: ساختاربدن، ستون فقرات، ایستادن، راه رفتن، نشستن، خم شدن، خوابیدن،

وضعیت صحیح ساختار بدن

علت تاکید متخصصان برروی وضعیت صحیح ساختار بدن به این علت است که بدن در حالت های استاندارد و صحیح خود کمترین فشاررا متحمل میشود وضعیت ستون فقرات شما درزمان استراحت فشاری را تجربه نمیکند ودر حالت خنثی به سرمیبرد حال اگردرزمان فعالیت این حالت ساختاربدن وستون فقرات جابجا شوند دچار فشار هم به عضلات و ستون فقرات وهم به اعضای درونی بدن میشود.